2022 Barcoding Camp Group1
DNA Barcoding--Biodiversity difference between urban green space and rural green space
  • Shunbing Yang, Yue Zhang, xu Xin ran Xiong
  • Yantai development zone Senior middle school , The high school affiliated to Soochow University, Taicang Senior High School of Jiangsu Province
2022 Barcoding Camp Group2
The Phylogenetic Analysis for Bambusoideae Species Based on DNA Barcoding
  • Wenxin Zhang, Zhongyu Lu, Zhimeng Bao, Letong Xu
  • Beijing Academy;Wellington China International Shanghai;WLSA Shanghai Academy;Xi'an gaoxin number two middle school
2022 Barcoding Camp Group3
DNA Barcodes of Meat Collected in Different Barbecue Restaurants in Suzhou and Changzhou
  • Shijia Chen, Qiu Qiu, Lingyu Gan, Sophia Kim
  • Nanjing Normal University Suzhou Experimental School;Cheltenham ladies' college;Wycombe Abby School Chang Zhou;Dulwich College Suzhou