BJ166team2018
Study of the grass diversity in summer and winter at Beijing No. 166 School campus
  • Zenwen Sun, Sihan Dou, Xikun Zhang, Wanyu Zhang
  • Beijing No. 166 High School