Mold Identification
  • Larosh Shaikh, Kelly Kang
  • Stuyvesant High School